Covid-19

Høringssvar: Endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)

Jeg er absolutt motstander av denne utvidelse av smittevernloven!

Vi har vært gjennom en pandemi der våre politikere har diktert vår adferd gjennom nedstenginger, munnbind, påbud om å holde avstand – «meteren», restriksjoner på bevegelsesfriheten vår og mellommenneskelig samvær. Dette uten at tiltakene var vitenskapelig begrunnet eller virket mot spredning av koronaviruset.

At vår regjering ønsker å «presse gjennom» et slikt lovforslag nå da stadig mer dokumentasjon som viser at tiltakene var uten nytte og derimot skadelige, kommer fram, er fullstendig uakseptabelt, uforståelig og meningsløst.

Grunnlaget mitt for å hevde at tiltakene satt i gang over hele verden og deriblant i Norge, var uvitenskapelige og uten virkning, er opplysninger som blant annet kommer fram fra Australia:

Vest-Australia var et av de mest stengte landene i verden. I 697 dager hadde landet totalt stengte grenser. Likevel har Vest-Australia hatt flere sykehusinnleggelse og flere tilfeller av dødsfall enn andre land. 20. oktober 2021 meddelte helseministeren i Vest-Australia at sykehusene var overfylte og at det var sykehuskrise. I et av de mest stengte landene, har det altså vært – og er fortsatt stor dødelighet, mens Sverige som hadde liten grad av lockdown, nå har lavere total dødelighet enn andre land. (Detaljert dokumentasjon på alt dette finnes i The Jaxen Rapport i episode 314 på Thehighwire.com).

En av grunnene til «meteren» og få sosiale kontakter, var faren for smittespredning. Men så kom vaksinene, og etter det var det de uvaksinerte som måtte holde avstand og fikk sine demokratiske rettigheter redusert.

Så viser erfaring og vitenskap at vaksinene ikke hindret smitte. Pfizer har innrømmet at vaksinene aldri ble testet i forhold til smittespredning. Det burde våre politikere hatt kjennskap til! Likevel ble vi fortalt av våre politikere at vi MÅTTE ta denne vaksinen slik at vi ikke skulle smitte andre. Men så viste virkeligheten at vaksinerte smittet hverandre og andre i like stor grad som uvaksinerte på Aker Brygge i desember 2021. (Omtalt i Dagsrevyen 16.12.21 blant annet) Da ble «sannheten» forandret til at de vaksinerte ikke blir så syke som andre. En sannhet som slo sprekker da over 900 personer (de aller fleste vaksinerte) døde av covid i løpet av en uke i april 2022 – selvfølgelig uten av det ble omtalt i media. De 900 som døde i løpet av en uke, ble ikke nevnt, men de 432 som døde det første pandemiåret, ble nevnt i alle nyhetssendinger hver eneste dag.

«Vaksinasjonsdugnaden» ble altså også satt i gang uten vitenskaplige bevis. Nå viser virkeligheten av vaksinene også fører til dødsfall og store helseskader. (Vest- Australia er også ett av de mest vaksinerte landene i verden og har som sagt store dødstall. De mest vaksinerte landene har nå større overdødelighet enn land der færre har tatt covid-vaksiner.)

Politikere som har vist seg å ha så dårlig dømmekraft og erfaringsmessig er så dårlige til å lede vårt land i krise, kan ikke få anledning til å bruke en lov som lar dem utøve noe lignende en gang til.

Forslaget må også ses i sammenheng med arbeidet som for tiden pågår i WHO med hensyn til å styrke WHOs utøvende rolle i pandemihåndtering. WHO har utvist et like dårlig skjønn som våre politikere. Dette er bevist ved at lederen i WHO erklærte apekoppene som en allmenn farlig sykdom i strid med sitt ekspertpanel. Nå ønsker vår helseminister en styrking av strukturen slik at WHO skal kunne beordre nasjonale, utøvende helsemyndigheter direkte. Det legges opp til en situasjon der internasjonale helsebyråkrater ved neste «definerte» pandemi på egenhånd kan sette igang pandemitiltak, herunder blant annet frihetsberøvelse, helt uten våre politikeres innblanding i den konkrete situasjonen. Dette må også stoppes!

Stortinget har gitt helsebyråkratene stort spillerom de siste årene. Men de har ikke alltid rettet seg etter råd fra blant annet FHI. Det er derfor viktig at vi ikke har lover som gjør at våre politikere kan styre fritt. Den oppgaven har de vist at de ikke har greid å utføre til folkets beste. Vi må aldri få en lov som gir hjemmel for frihetsberøvelse slik det her er lagt opp til.

Bidrar Faktisk.no til å bagatellisere alvorlige bivirkninger av covidvaksinene?

13.1.22 trykket Steigan.no mitt åpne brev til Kjerkol med spørsmål om hvorfor hun ikke forteller oss om de alvorlige bivirkningene av vaksinene. Faktisk.no tar utgangspunkt i dette og skriver i sin artikkel publisert 25.1.22:

«Påstand: 4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet.

Konklusjon: Det er ingenting som tyder på at dette stemmer. At en person dør i nær tidsmessig tilknytning til vaksinasjon, trenger ikke å bety at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Alle meldinger blir tatt med i bivirkningsrapporten, uansett om man tror at dødsfallet har en sammenheng med vaksinen, eller ikke».

Mitt fokus var alle de alvorlige bivirkningene inkludert dødsfall.

Ingressen lød: 4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet – dvs 19 hver mnd eller minst en person hver annen dag. I tillegg til 243 døde, er det 4341 som har alvorlige bivirkninger, hvilket vil si i snitt 82 alvorlig syke pr. uke eller nærmere 12 hver dag. (Det var ukesrapporten fra 4.1.22 som jeg brukte tallene fra)

Ut i fra kommentarer på blant annet sosiale medier, endret jeg 20.1.22: … å ha dødd av vaksinene… til å være …..dødd av/etter å ha tatt vaksinene…. I tillegg skrev jeg innledningsvis at «Legemiddelverket behandler alle rapporter som har kommet inn, så årsaken til dødsfallene kan ha vært en annen selv om det er sammenfall i tid. Jeg har også skrevet litt om underrapportering». Gå direkte til artikkelen her.

Faktisk.no skriver i sin artikkel:

(mer…)