Helsepolitikk

Her legger jeg artikler som omhandler helsepolitiske spørsmål

Høringssvar: Endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)

Jeg er absolutt motstander av denne utvidelse av smittevernloven!

Vi har vært gjennom en pandemi der våre politikere har diktert vår adferd gjennom nedstenginger, munnbind, påbud om å holde avstand – «meteren», restriksjoner på bevegelsesfriheten vår og mellommenneskelig samvær. Dette uten at tiltakene var vitenskapelig begrunnet eller virket mot spredning av koronaviruset.

At vår regjering ønsker å «presse gjennom» et slikt lovforslag nå da stadig mer dokumentasjon som viser at tiltakene var uten nytte og derimot skadelige, kommer fram, er fullstendig uakseptabelt, uforståelig og meningsløst.

Grunnlaget mitt for å hevde at tiltakene satt i gang over hele verden og deriblant i Norge, var uvitenskapelige og uten virkning, er opplysninger som blant annet kommer fram fra Australia:

Vest-Australia var et av de mest stengte landene i verden. I 697 dager hadde landet totalt stengte grenser. Likevel har Vest-Australia hatt flere sykehusinnleggelse og flere tilfeller av dødsfall enn andre land. 20. oktober 2021 meddelte helseministeren i Vest-Australia at sykehusene var overfylte og at det var sykehuskrise. I et av de mest stengte landene, har det altså vært – og er fortsatt stor dødelighet, mens Sverige som hadde liten grad av lockdown, nå har lavere total dødelighet enn andre land. (Detaljert dokumentasjon på alt dette finnes i The Jaxen Rapport i episode 314 på Thehighwire.com).

En av grunnene til «meteren» og få sosiale kontakter, var faren for smittespredning. Men så kom vaksinene, og etter det var det de uvaksinerte som måtte holde avstand og fikk sine demokratiske rettigheter redusert.

Så viser erfaring og vitenskap at vaksinene ikke hindret smitte. Pfizer har innrømmet at vaksinene aldri ble testet i forhold til smittespredning. Det burde våre politikere hatt kjennskap til! Likevel ble vi fortalt av våre politikere at vi MÅTTE ta denne vaksinen slik at vi ikke skulle smitte andre. Men så viste virkeligheten at vaksinerte smittet hverandre og andre i like stor grad som uvaksinerte på Aker Brygge i desember 2021. (Omtalt i Dagsrevyen 16.12.21 blant annet) Da ble «sannheten» forandret til at de vaksinerte ikke blir så syke som andre. En sannhet som slo sprekker da over 900 personer (de aller fleste vaksinerte) døde av covid i løpet av en uke i april 2022 – selvfølgelig uten av det ble omtalt i media. De 900 som døde i løpet av en uke, ble ikke nevnt, men de 432 som døde det første pandemiåret, ble nevnt i alle nyhetssendinger hver eneste dag.

«Vaksinasjonsdugnaden» ble altså også satt i gang uten vitenskaplige bevis. Nå viser virkeligheten av vaksinene også fører til dødsfall og store helseskader. (Vest- Australia er også ett av de mest vaksinerte landene i verden og har som sagt store dødstall. De mest vaksinerte landene har nå større overdødelighet enn land der færre har tatt covid-vaksiner.)

Politikere som har vist seg å ha så dårlig dømmekraft og erfaringsmessig er så dårlige til å lede vårt land i krise, kan ikke få anledning til å bruke en lov som lar dem utøve noe lignende en gang til.

Forslaget må også ses i sammenheng med arbeidet som for tiden pågår i WHO med hensyn til å styrke WHOs utøvende rolle i pandemihåndtering. WHO har utvist et like dårlig skjønn som våre politikere. Dette er bevist ved at lederen i WHO erklærte apekoppene som en allmenn farlig sykdom i strid med sitt ekspertpanel. Nå ønsker vår helseminister en styrking av strukturen slik at WHO skal kunne beordre nasjonale, utøvende helsemyndigheter direkte. Det legges opp til en situasjon der internasjonale helsebyråkrater ved neste «definerte» pandemi på egenhånd kan sette igang pandemitiltak, herunder blant annet frihetsberøvelse, helt uten våre politikeres innblanding i den konkrete situasjonen. Dette må også stoppes!

Stortinget har gitt helsebyråkratene stort spillerom de siste årene. Men de har ikke alltid rettet seg etter råd fra blant annet FHI. Det er derfor viktig at vi ikke har lover som gjør at våre politikere kan styre fritt. Den oppgaven har de vist at de ikke har greid å utføre til folkets beste. Vi må aldri få en lov som gir hjemmel for frihetsberøvelse slik det her er lagt opp til.

Høringssvar – forlengelse av de «midlertidige» bestemmelsene om «koronasertifikat».

Å forlenge de midlertidige bestemmelsene om coronasertifikat/vaksinepass slik Regjeringen foreslår i dette høringsnotatet, vil frata mennesker som av ulike årsaker er uvaksinerte, grunnlovfestede rettigheter. Hittil har det vært frivillig i Norge å ta vaksine, likevel indirekte tvang å ta Covid-vaksine ved at uvaksinerte har blitt sett på som usolidariske og egoistiske og det som verre er. Nå med dette forslaget, vil regjeringen kunne sette i gang vaksinetvang når de finner grunn til det. Dette er fullstendig uakseptabelt! Dette er ren og skjær medisinsk fascisme slik jeg ser det. Dette kan ikke godtas under noen omstendigheter.

(mer…)

Det gjelder virkelig å samle kreftene nå!

Ja til de fem friheter og nei til vaksinepass.

World Wide Rally for Freedom Norge har hatt gjentatte samlinger og demonstrasjonstog over en lang periode. De kjemper for 5 viktige friheter:

• Ytringsfrihet • Bevegelsesfrihet • Frihet til å velge • Forsamlingsfrihet • Helsefrihet 

Andre grupper har også tatt initiativ og stilt opp hver uke for å demonstrere for grunnleggende rettigheter i samfunnet vårt og mot vaksinepass. Demonstrasjonene har som viktig prinsipp at det skal være ikke-voldelige, noe det er viktig at det holdes fast ved.

(mer…)

Bidrar Faktisk.no til å bagatellisere alvorlige bivirkninger av covidvaksinene?

13.1.22 trykket Steigan.no mitt åpne brev til Kjerkol med spørsmål om hvorfor hun ikke forteller oss om de alvorlige bivirkningene av vaksinene. Faktisk.no tar utgangspunkt i dette og skriver i sin artikkel publisert 25.1.22:

«Påstand: 4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet.

Konklusjon: Det er ingenting som tyder på at dette stemmer. At en person dør i nær tidsmessig tilknytning til vaksinasjon, trenger ikke å bety at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Alle meldinger blir tatt med i bivirkningsrapporten, uansett om man tror at dødsfallet har en sammenheng med vaksinen, eller ikke».

Mitt fokus var alle de alvorlige bivirkningene inkludert dødsfall.

Ingressen lød: 4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet – dvs 19 hver mnd eller minst en person hver annen dag. I tillegg til 243 døde, er det 4341 som har alvorlige bivirkninger, hvilket vil si i snitt 82 alvorlig syke pr. uke eller nærmere 12 hver dag. (Det var ukesrapporten fra 4.1.22 som jeg brukte tallene fra)

Ut i fra kommentarer på blant annet sosiale medier, endret jeg 20.1.22: … å ha dødd av vaksinene… til å være …..dødd av/etter å ha tatt vaksinene…. I tillegg skrev jeg innledningsvis at «Legemiddelverket behandler alle rapporter som har kommet inn, så årsaken til dødsfallene kan ha vært en annen selv om det er sammenfall i tid. Jeg har også skrevet litt om underrapportering». Gå direkte til artikkelen her.

Faktisk.no skriver i sin artikkel:

(mer…)

TARMBAKTERIENE, IMMUNSYSTEMET, COVID-19 OG VAKSINENE.

Dette innlegget er opprinnelig fra 21.01.2021. Det har ved en feiltagelse blitt fjernet fra siden min. Men nå legger jeg det altså tilbake – selv om rekkefølgen på innleggene da blir feil.

Det er «moro» å lese nå at jeg for ett år siden skrev at:

..»Vaksinen kan beskytte deg mot Covid-19, men det er ingen godkjente vaksiner som forebygger COVID-19….»

…..»I tillegg kan vi lese at Moderna-vaksinen er virksom i minst 14 dager og Pfizer i to måneder. Og at ingen kan si noe om hvor lenge vaksinene varer eller om bivirkninger ut over dette. Varigheten av en eventuell virkning er med andre ord ikke klarlagt. Og igjen: Ingen vet noe om langtidsbivirkningene!«…….

«Det er usikkerhet om vaksinen bare fører til at den som blir vaksinert selv ikke blir så syk av Covid-19, men likevel kan smitte andre. Helseministeren har uttalt i flere nyhetssendinger at dette er usikkert. Vi vet at friske som er smittet, kan smitte andre selv om de ikke har noen symptomer, de er asymptomatiske. Hva om det er slik at de vaksinerte også smitter andre? Da hjelper det ikke på smittespredningen å vaksinere!...

Ja, det var litt av det som står lenger ned. Og innlegget fra 21.01.2021 er altså som følger:

(mer…)

Åpent brev nr. 2 til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol – et brev vedrørende vaksinasjon, bivirkninger og vaksinepass.

( 20.1.2022: Jeg har i dag endret … å ha dødd av vaksinene… til å være …..dødd av/etter å ha tatt vaksinene…. Legemiddelverket behandler alle rapporter som har kommet inn, så årsaken til dødsfallene kan ha vært en annen selv om det er sammenfall i tid. Jeg har også skrevet litt om underrapportering.)

4,58 personer har dødd av/etter å ha tatt vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet – dvs 19 hver mnd eller minst en person hver annen dag. I tillegg til 243 døde, er det 4341 som har alvorlige bivirkninger, hvilket vil si i snitt 82 alvorlig syke pr. uke eller nærmere 12 hver dag.

Jeg har ikke fått svar på mitt åpne brev av 3.11. 2021, men vil likevel stille nye spørsmål:

Vaksinene og bivirkningene.

Alle har vel fått med seg at du, den politiske ledelse og helsemyndighetene for øvrig ønsker at flest mulig/alle skal ta covid-vaksinene. Vi har nå siden 12.mars 2020 hørt om antall smittede, innlagte på sykehus og antall dødsfall på grunn av covid-19 hver eneste dag. Vi har hørt om overfylte sykehus og viktigheten av at alle vaksinerer seg for å hindre smitte, sykdom og død.

Men vi har ikke hørt noe om bivirkningene av vaksinene – sykdom og død som følge av/etter vaksinering.

I rapporten fra legemiddelverket kan vi lese at det pr. 4.1.22 har kommet inn 48 682 meldinger om mistenkelige bivirkninger og at 25 666 av disse er behandlet.

Av tabellen under her (tabell 3 side 6 i legemiddelverkets rapport) kommer det fram at det har vært totalt 243 dødsfall etter vaksinering og 4341 alvorlige meldinger unntatt dødsfall – altså i tillegg til de 243 døde dersom vi regner sammen alle vaksinetypene. Legemiddelverket sier i sin kommentar ** at årsaken til dødsfallet ikke trenger å ha vaksinen som årsak selv om det er sammenfall i tid (se under tabellen). Legemiddelverket går gjennom alle meldinger som kommer inn. At eldre dør på sykehjem er ikke uvanlig og årsaken kan da ha vært en annen. Men selv om antallet blir redusert til det halve, er det fortsatt urovekkende tall slik jeg ser det. Vi vet at underrapportering også er en realitet. VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System), som er det amerikanske rapporteringssystemet, antar det som sannsynlig at kun 1% av vaksineskadene blir meldt. Selv om dette ikke er direkte overførbart til norske forhold, er sannsynligvis underrapportering et faktum også i Norge.

Med 48 682 meldinger om bivirkninger, er det med andre ord i gjennomsnitt 919 meldinger pr uke om bivirkninger i de 53 ukene siden vaksinasjonsprogrammet startet – dvs 131 pr dag.

4,58 personer har dødd etter å ha tatt vaksinene hver uke – dvs minst en person hver annen dag og 19 i snitt hver måned. I tillegg til de døde, er det 4341 som har fått alvorlige bivirkninger etter at de har tatt vaksinen – hvilket vil si i snitt 82 alvorlig syke pr. uke eller nærmere 12 hver dag i tillegg til de døde.

Og hva er definert som alvorlig bivirkning?

I følge Folkehelseinstituttets side er alvorlige mistenkte bivirkninger definert som «hendelser som er livstruende, ender med død, fører til sykehusinnleggelse, medfører vedvarende eller betydelig nedsatt funksjonsevne eller arbeidsuførhet, eller er en medfødte anomali/fødselsdefekt» (dvs skader på barnet på grunn av mors medisinbruk). 

Og hva slags bivirkninger er det snakk om?

(mer…)

Tallenes tale er klar: Vaksinering er utilstrekkelig

Sykehusinnleggelser kunne vært unngått ved bruk av omtrent bivirkningsfrie medikamenter. Å stenge ned samfunnet i stedet for å tilby gode, velprøvde medisiner, kvalifiserer i beste fall til grov uforstand slik jeg ser det.

Vi har hørt at vaksinene skulle gjøre oss trygge – og når vi ble vaksinerte, så kunne samfunnet åpne opp igjen. Vaksinene var trygge og effektive. 

Befolkningen ble vaksinert, men så viste det seg at vaksinene likevel ikke beskyttet godt nok. Mange blir syke og dør av covid – selv om de er vaksinerte. Folkehelseinstituttet vet ikke om vaksinen vil beskytte godt nok mot den nye mutasjonen. Igjen stenger samfunnet ned. Mange mister sitt levebrød og situasjonen er krevende for de fleste. 

Vi bruker vaksiner og sykehusinnleggelser som eneste behandling.

Hele tiden har vi hørt at annen behandling ikke finnes. Bare vaksinen kan redde oss. Dette til tross for at leger over hele verden har behandlet covidsyke med velkjente medisiner som Ivermectin og Hydroxycloroquin både tidlig og seint i sykdomsforløpet – og hindret sykdom og død. Hver gang behandlinsalternativer har blitt etterspurt, har våre helsemyndigheter hevdet at det ikke finnes godkjent og effektiv behandling mot covid. De siste månedene har det imidlertid vært snakk om to nye legemidler som er i produksjon, men Nakstad opplyste i direktesendt webinarsending på onsdag 15.12 at også disse primært er tenkt til sykehusbehandling.

Er det slik i resten av verden? Hva sier tallene om antall døde og vaksinerte i andre land – og hva sier tallene om land som tidlig i sykdomsfasen benytter Ivermectin.

(mer…)

Dagsrevyen fyrer opp under holdninger som ikke hører hjemme i samfunnet vårt

Myter om uvaksinerte som smittebomber har feilaktig fått prege nyhetssendingene i lang tid, noe som i mange tilfeller har stengt uvaksinerte ute fra sosiale lag. Myndighetene er nå klare på at vaksinerte smitter i like stor grad som uvaksinerte. Så nå beskyldes de uvaksinerte for overfylte intensivavdelinger. Hetsen i Dagsrevyen er den samme, bare i ny forkledning. 16.12 ble bare «too much»

16.12 lar Dagsrevyen klinikksjefen på intensivavdelingen på sykehuset i Telemark uttale at uvaksinerte bør holde seg hjemme i jula og ikke besøke eldre og andre sårbare. Denne ytringen får komme til uttrykk selv om helsemyndighetene opplyser at vaksinerte også smitter. Klinikksjefen sier at den beste beskyttelsen de sårbare i samfunnet kan få, er at alle rundt dem er vaksinerte. Denne overlegen har altså ikke fått med seg at vaksinerte smitter? Line Vold fra FHI sier heldigvis at FHI ikke støtter dette at de uvaksinerte skal holde seg hjemme i jula. Men hennes korte kommentar druknet i legens mange negative utsagn om de uvaksinerte, og det er klinikksjefens uttalelser som har festet seg hos flere. Jeg har snakket med fortvilte mennesker som etter denne Dagsrevysendingen ikke lenger er velkommen hjem til jul. 

Det verste er kanskje at slike tendensiøse uttalelser rent faktisk gjør jula mer utrygg for de sårbare da de kan ha smittede vaksinerte rundt seg og tro det er trygt. Og det gjelder om de «sårbare» er vaksinert eller ikke. En forskning publisert i The Lancet viser at mellom uke 39 og 42, ble totalt 100.160 COVID-19 tilfeller rapportert blant innbyggere som var 60 år og eldre – 89,7% var fullvaksinerte og 3,4% uvaksinerte.

(mer…)

Til vår nye helseminister Ingvild Kjerkol – et åpent brev vedrørende covidvaksiner og behandling av covid.

Først vil jeg gratulere deg med jobben som helse- og omsorgsminister, og jeg håper virkelig at du vil greie å gjøre en jobb som tjener Norges befolkning!

Jeg skriver til deg for å få klarhet i hva du som helseminister mener om en del spørsmål jeg opplever det som vanskelig å få svar på – og der jeg ikke greier finne logikk og fornuft i det som blir formidlet og bestemt. Min opplevelse er at det har vært og er en meget ensidig informasjon i NRK og andre norske medier. Slik jeg ser det etter å ha lest forskningsrapporter og sett videoer i flere hundre timer – er at vi kun får høre en flik av sannheten og at det som ikke formidles til oss, er viktig kunnskap for at det norske folket skal kunne være informert nok til å ta bevisste valg. Det er mange temaer jeg kunne tatt opp, men her skal jeg kun ta opp spørsmål rundt hensikten ved fortsatt vaksinering og hvorfor covidsyke ikke får behandling med en gang de bli syke, men først når de er så alvorlig syke at de blir innlagt på sykehus.

Det første spørsmålet mitt til deg er:

Hva er hensikten med og logikken i fortsatt vaksinering slik de faktiske forholdene nå er?

På den nye regjeringens første pressekonferanse hørte vi at Camilla Stoltenberg fortelle at de fleste innlagte med covid19 nå er vaksinerte – samtidig som du oppfordret flest mulig til å la seg vaksinere. Jeg ser ikke logikken i dette.

Vi vet nå at vaksinerte smitter andre i like stor grad som uvaksinerte. Dette har vært sagt gjentatte ganger, men likevel er det størst fokus på at uvaksinerte smitter andre. Når en uvaksinert helsearbeider smittet pasienter i Bergen, ble det sagt gjentatte ganger på nyhetene. Men jeg har aldri hørt det presisert på nyhetene at vaksinerte har smittet andre – hvilket må være de fleste tilfellene av smitte etter hvert som vaksinerte både kan få symptomer og kan være asymptomatiske.

Vi vet at vaksinen mister sin virkning over noen måneder. Det har også vært sagt gjentatte ganger at dette kan skje. Nå kommer forskningen og realitetene som viser det. Tre måneder etter den andre dosen med Pfizer-vaksinen var mengden antistoffer i kroppen halvert, og sju måneder etter å ha fått andre dose av koronavaksinen til Pfizer, var kun 15 prosent av antistoffene igjen ifølge en ny svensk studie som ble offentliggjort i Dagens Medisin 1ste oktober.

(mer…)

Åpent brev til Anne Lindmo etter Lindmo fredag 21.2.2020

Til Anne Lindmo.

Jeg har lenge ønsket å skrive til deg og fortelle hvor imponert jeg er over deg og hvilken glede har av programmene dine.

Du er veldig flink til å stille spørsmål og få fram viktige perspektiver. All ære:-). Jeg ser sjelden på TV, men fredagskvelden er en kveld jeg ikke har noe imot å sitte alene og se på programmene.

Men fredag 21. februar ble jeg alvorlig skuffet og lei meg: Hvorfor skal du hive deg på den bølgen med feilinformasjon om helsetilstanden til det norske folket og være med på hetsingen av de som tenker og handler alternativt?

Denne legen, Sahir som du hadde besøk av på fredag sa: «Vi har den beste helsa» Han sa ikke den beste helsa i verden, men det lå i kortene. Er du klar over at det er en usannhet som «noen» av en eller annen grunn forsøker alt de kan å få oss til å tro på? Fakta er at (mer…)