Åpent brev nr. 2 til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol – et brev vedrørende vaksinasjon, bivirkninger og vaksinepass.

( 20.1.2022: Jeg har i dag endret … å ha dødd av vaksinene… til å være …..dødd av/etter å ha tatt vaksinene…. Legemiddelverket behandler alle rapporter som har kommet inn, så årsaken til dødsfallene kan ha vært en annen selv om det er sammenfall i tid. Jeg har også skrevet litt om underrapportering.)

4,58 personer har dødd av/etter å ha tatt vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet – dvs 19 hver mnd eller minst en person hver annen dag. I tillegg til 243 døde, er det 4341 som har alvorlige bivirkninger, hvilket vil si i snitt 82 alvorlig syke pr. uke eller nærmere 12 hver dag.

Jeg har ikke fått svar på mitt åpne brev av 3.11. 2021, men vil likevel stille nye spørsmål:

Vaksinene og bivirkningene.

Alle har vel fått med seg at du, den politiske ledelse og helsemyndighetene for øvrig ønsker at flest mulig/alle skal ta covid-vaksinene. Vi har nå siden 12.mars 2020 hørt om antall smittede, innlagte på sykehus og antall dødsfall på grunn av covid-19 hver eneste dag. Vi har hørt om overfylte sykehus og viktigheten av at alle vaksinerer seg for å hindre smitte, sykdom og død.

Men vi har ikke hørt noe om bivirkningene av vaksinene – sykdom og død som følge av/etter vaksinering.

I rapporten fra legemiddelverket kan vi lese at det pr. 4.1.22 har kommet inn 48 682 meldinger om mistenkelige bivirkninger og at 25 666 av disse er behandlet.

Av tabellen under her (tabell 3 side 6 i legemiddelverkets rapport) kommer det fram at det har vært totalt 243 dødsfall etter vaksinering og 4341 alvorlige meldinger unntatt dødsfall – altså i tillegg til de 243 døde dersom vi regner sammen alle vaksinetypene. Legemiddelverket sier i sin kommentar ** at årsaken til dødsfallet ikke trenger å ha vaksinen som årsak selv om det er sammenfall i tid (se under tabellen). Legemiddelverket går gjennom alle meldinger som kommer inn. At eldre dør på sykehjem er ikke uvanlig og årsaken kan da ha vært en annen. Men selv om antallet blir redusert til det halve, er det fortsatt urovekkende tall slik jeg ser det. Vi vet at underrapportering også er en realitet. VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System), som er det amerikanske rapporteringssystemet, antar det som sannsynlig at kun 1% av vaksineskadene blir meldt. Selv om dette ikke er direkte overførbart til norske forhold, er sannsynligvis underrapportering et faktum også i Norge.

Med 48 682 meldinger om bivirkninger, er det med andre ord i gjennomsnitt 919 meldinger pr uke om bivirkninger i de 53 ukene siden vaksinasjonsprogrammet startet – dvs 131 pr dag.

4,58 personer har dødd etter å ha tatt vaksinene hver uke – dvs minst en person hver annen dag og 19 i snitt hver måned. I tillegg til de døde, er det 4341 som har fått alvorlige bivirkninger etter at de har tatt vaksinen – hvilket vil si i snitt 82 alvorlig syke pr. uke eller nærmere 12 hver dag i tillegg til de døde.

Og hva er definert som alvorlig bivirkning?

I følge Folkehelseinstituttets side er alvorlige mistenkte bivirkninger definert som «hendelser som er livstruende, ender med død, fører til sykehusinnleggelse, medfører vedvarende eller betydelig nedsatt funksjonsevne eller arbeidsuførhet, eller er en medfødte anomali/fødselsdefekt» (dvs skader på barnet på grunn av mors medisinbruk). 

Og hva slags bivirkninger er det snakk om?

Det som står nevnt er: Hjerteposebetennelse (perikarditt) • blodpropp i lungene • besvimelse (synkope) 6 • underlivsblødninger etter overgangsalder • hjertemuskelbetennelse (myokarditt) • dyp venetrombose • anafylaktisk reaksjon • blodpropp (trombose) • hjerterytmeforstyrrelser (arytmi) • blodpropp eller blødning i hjernen.

Vi har alle sett at avisene også har skrevet en del om unge kvinner som har fått menstruasjonsforstyrrelser. Det er i det hele tatt ikke nevnt, heller ikke nevrologiske tilstander. Det vil si at disse tilstandene ikke regnes som alvorlige? –  selv om de kan har store og langvarige konsekvenser. Og de langvarige konsekvensene vet vi fortsatt lite eller ingenting om selv om stadig mer forskning viser uheldige konsekvenser av spikeproteinene.

Hvem vet hva?

Når jeg refererer tallene fra legemiddelverkets rapporter til andre, blir de sinte og sier jeg jukser med statistikken. Det hjelper lite at jeg sier det er Legemiddelverket og FHI sine tall – da svarer de at om det var sant, ville de hørt om det i media. De stoler på myndighetene og media og forteller meg at myndighetene stanset AstraZeneka fordi 3 døde. Hadde flere dødd etter å ha tatt de andre vaksinene, ville vaksinasjonen blitt stanset!

Ja det er riktig at AstraZeneka ble stanset etter 3 dødsfall det var mye snakk om i media. Men hvorfor har ikke Pfizer-injeksjonene blitt stanset lenge før antall døde etter å ha tatt vaksinen har rukket å bli 223? (selv om noen av disse kan ha dødd av andre årsaker) Fordi media har holdt tett om det?

Ja, hvorfor får vi ikke høre noe om dette Kjerkol? Jeg tror det er mange som vil ha svaret på det! Fordi da ville de bli skremt fra å ta vaksinen? Er det noen annen grunn til ikke å opplyse om det? Og det er slett ikke i tråd med det FHI sier på samme side som nevnt over: «Det er svært viktig at befolkningen mottar informasjon om disse forhold. Vi anbefaler at de som skal vaksineres blir informert skriftlig om risikoforhold ved bruk av vaksinen. Folkehelseinstituttet vil utarbeide og sende ut informasjon om kjente bivirkninger, risiko for alvorlige bivirkninger, samt forhold vedrørende erstatningsansvar til alle kommuner og helseforetak i forbindelse med pandemivaksinasjon.» Jeg har ikke hørt om eller snakket med noen som har fått informasjon før injeksjonene, annet enn at injeksjonene er trygge og effektive.

Jevnlige opplysninger om bivirkninger i media?

Hva tror du ville skjedd om vi hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet hadde fått opplyst antall døde og innlagte på sykehus etter at de har tatt disse injeksjonene – om Dagsrevyen hadde opplyst dette daglig og samtidig intervjuet mennesker med alvorlige bivirkninger? (Selv om årsaken kan ha vært en annen.) Da ville folk blitt skremt fra å ta vaksinen! Nå har vi blitt skremt til å ta injeksjonene.

Hvilke rett har du til å bidra til at disse opplysningene ikke kommer ut til folket? For hadde du sagt at dette skulle ut, hadde det kommet ut. Du kan svare at det ikke er skjult i og med at det står i rapportene – men du vet like godt som meg – og ut i fra erfaring – at de aller fleste ikke går inn og leser rapportene i detalj. Du vet like godt som meg at de fleste i Norge stoler på politikere og myndigheter – hvilket jeg, og stadig flere – ikke ser noen grunn til å gjøre lenger.

Mange leser mye og hører på flere kilder enn Dagsrevyen, og mange skriver til avisene – men det blir ikke trykket her i ytringsfrihetens høyborg. Og de som ikke vil ta injeksjonene på grunn av at de vet dette og mer til – eller fordi de har helseproblemer eller har opplevd nære og kjære bli syke eller dø etter å ha tatt vaksinen, de blir omtalt som usolidariske og ikke villige til være med på «dugnaden» – blant annet. De blir kalt konspirasjonsteoretikere og høyreekstreme elementer – og det er tøft for mange. Merkelig også at stille og rolige demonstrasjoner med helt «vanlige mennesker» i de fleste europeiske land ikke blir nevnt med ett ord i norske medier – bare når det er voldelige opptøyer blir det nevnt og understreket at det er de høyreekstreme som protesterer. Demonstrasjonen i Wien 20.11.21 med nærmere 150 000 demonstranter (ifølge en venn som bor i Østerrike) ble ikke nevnt – ikke demonstrasjonen i Oslo samme dato med ca. 1000 heller for den saks skyld.

Og viktigst av alt; uansett om injeksjonene skulle være det beste som har skjedd oss og alt noen av oss tenker, er helt riv ruskene galt – hvor ble det av den enormt viktige samfunnsdebatten, den frie tanke og den frie tale? Hva har skjedd med ytringsfriheten og demokratiet?

Vi får høre at det i all hovedsak er gamle og de med underliggende sykdommer som blir syke (og dør) av injeksjonene. Tabellen under her – side 4 i Legemiddelverkets rapport – sier noe annet (Her er antall døde med i «Alvorlige bivirkninger»). Her ser vi at det er de fra 40-59 år som er høyest representert når det gjelder alvorlige bivirkninger og at det er et større antall blant de mellom 18 og 39 enn blant de mellom 69 og 90 selv om vaksinasjonsgraden er mye lavere blant de yngre. Det er tilsammen 4527 som har blitt alvorlig syke, og selv om vi reduserer dette antallet med 50% også, fordi noen kan ha dødd av andre årsaker selv om det er sammenfall i tid, er dette meget skremmende slik jeg ser det.

Overdødelighet.

Vi hadde underdødelighet i hele 2020. Etter av vaksinasjonskampanjen kom godt i gang, har vi hatt overdødelighet. Som Aftenposten skriver 5.11.2021: Etter en periode med lav dødelighet under pandemien, har utviklingen snudd. Antallet nye dødsfall øker kraftig. Hva har skjedd?

Ja, hva har skjedd – og hva skjer i USA? Der har forsikringsselskapene registrert en økning av dødsfall på 40% blant de mellom 18 og 64 år i tredje kvartal 2021 og trenden fortsatte inn i det siste kvartalet. Ledelsen i forsikringsselskapet OneAmerica sier dette gjelder alle selskaper i bransjen og at 10% økning i dødsfall er eksepsjonelt og noe som statistisk sett skjer hvert 200 år – og 40% er helt ekstremt. Det er ikke dødsfall som er coronarelatert, men mange ulike diagnoser. Kan det være vaksinebivirkninger? Hva annet kan det være?

Svineinfluensaepidemien og den desidert største vaksinekatastrofen.

I 2009 var Preben Aavitsland en av forkjemperne for Pandemrix-vaksinen som 45% av befolkningen tok. NTB publiserte et intervju med Aavitsland i september 2009.  Der kan vi blant annet lese at staten hadde en stor informasjons- og overtalelseskampanje for å få minst halvparten av de ansatte i helsesektoren til å ta vaksinen og at avdelingsdirektør Preben Aavitsland bekrefter at det er en generell skepsis og motvilje mot influensavaksine blant helsepersonell. Han understreker viktigheten av at nettopp helsepersonell tar denne fordi det viktig at helsepersonell holder seg friske under en pandemi, når det er stort press på sykehus og andre helseinstitusjoner. «Helsepersonell bør også sørge for at de selv ikke smitter pasienter«, sier han.

«Mange er imidlertid skeptiske til virkestoffene i Pandemrix-vaksinen, som blant annet inneholder tiomersal og skavlen. – Til disse stoffene er det knyttet en rekke vandrehistorier om farlige bivirkninger. Disse er de siste månedene blitt spredd på diverse internettsider. Helsepersonell har tydeligvis vært flinke til å plukke dem opp«, sier Aavitsland.

Lyder det kjent?

21.1.2013 uttalte Preben Aavitsland til NRK at Pandemrix-vaksinen mot det nye svineinfluensaviruset som smittet verden rundt i 2009 viste seg å bli den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid. Den gangen hadde 1449 nordmenn rapportert om bivirkinger av Pandemrix-vaksinen. 38 prosent av tilfellene (550) ble den gang vurdert som alvorlige, (og så vidt jeg vet var det 10 døde).

Hva da med de 48 682 meldte bivirkningen etter å ha tatt Covidvaksinene fram til januar 2022, og i tillegg til de 243 døde – 4341 som har alvorlige bivirkninger  –  til sammen 4584 ifølge tabell 3 i legemiddelverkets rapport? Hvorfor anser verken Aavitsland eller du og regjeringen at det er grunnlag for å endre vaksinepraksis? Dere går derimot inn for flere boosterdoser og antagelig også vaksinepass som jeg vet dere vurderer bruken av denne uka. 45% ble vaksinert i 2009 og 550 alvorlige bivirkninger var den mest alvorlige helseskandalen noensinne. Denne gang har 73,11% blitt vaksinert. Covidinjeksjonene burde da krysset grensen og blitt den desidert største vaksinekatastrofen – i alle fall ved 800 alvorlige bivirkninger. Nå er det som sagt mer enn 4500 ferdigbehandlede meldinger som er definert som alvorlige bivirkninger! Som nevnt flere ganger nå, så kan noen ha fått disse alvorlige reaksjonene av andre grunner enn vaksinen. Men selv om vi antar at dette gjelder 50%, så er antallet skader nå mer enn 2250 – hvilket er 3 ganger flere enn ved Svineinfluensaen – regnet ut fra den prosentvise graden av vaksinering i befolkningen!

Vaksinepass.

Flere europeiske land har innført koronapass, og disse passene er gjort obligatoriske for adgang til konserter, teater, stormagasiner, transportmidler – og til og med arbeidsplasser. Også regjeringen Støre der du Kjerkol er en viktig brikke, diskuterer nå innføringen av koronapass. Dere hadde først strategien at vi måtte ha koronapass fordi uvaksinerte var årsaken til smitten. Så viste det seg at vaksinerte smittet minst like mye – da ble årsaken til vaksinepass den at uvaksinerte måtte beskyttes da de blir sykere enn andre og fyller sykehusene. Dette til tross for at det er politiske myndigheters ansvar at intensivplassene er 10 færre nå enn ved pandemiens start og at dere har motarbeidet tidlig behandling som kunne spart de fleste sykehusinnleggelser. I tillegg er det grunn til å tro at det fuskes med tallene? Nå «må» vi også her i Norge ha vaksinepass fordi utelivsbransjen presser på for å åpne opp igjen? – de KREVER vaksinepass ellers går de konkurs. Og skal de åpne opp, så «må» dere innføre vaksinepass?

Det som er godt skjult for allmennheten, er at forberedelsene til å innføre vaksinepass har vært den offisielle planen til EU siden 2018. Du som helseminister er sikkert kjent med dette dokumentet som tydelig viser at coronapasset var planlagt i 2018 og skal innføres i 2022.

Hele rapporten finnes her.

Norge er IKKE I EU Kjerkol. Så selv om vi vanligvis lar oss styre av EU – gjør alt det EU ber om, så er det på tide å si stopp! Jeg og mange med meg sov da avtaler om Acer og salg av norsk kraft ble inngått til tross for at noen forsøkte å si fra. Nå har vi våknet og vi er SINTE. Hva når bivirkningstallene og antall døde av covidinjeksjonene oppdages av flertallet? Hva når en som er vaksinert står på togstasjonen og ikke får ta toget fordi vaksinepasset lyser rødt da hun har glemt å ta dose 4?,5?,6? – eller – 7?…. – fordi hun har vært så opptatt med stell og pass av sin mor, søster, mann – eller sønn kanskje – som har blitt pleietrengende etter vaksinasjonsskade. Hva når vi våkner av denne covid-dvalen (eller skal vi heller si covidpsykosen?) slik de fleste nå har våknet fra strømavtaledvalen?

«De som sover i demokratiet, våkner i tyranniet».

Jeg håper at du som er helseminister innser at du bør vise at du vet – og at dette åpne brevet til deg skal få en del lesere til å våkne. Det er på tide og vi må ikke glemme at det som foregår i flere land i Europa nå, og også i Australia, ikke har noe med demokrati å gjøre. Det er et diktatur vi ser konturene av, et tyranni der den politiske fargen i beste fall er mørkeblå med svarte og brune striper. Det er ikke politiske farger vi ønsker oss i Norge!

Men hilsen Eva Fjeldstad (Hurdal 11.01.2022)

Sosionom, homeopat, ernæringsterapeut, foredragsholder og forfatter av to bøker om mat og helse: «Takk for maten?» og Takk for maten!».

Kopi sendt: Camilla Stoltenberg, Preben Aavitsland, Fredrik Solvang, viktige politikere, de fleste norske aviser og mange ulike grupper og personer på sosiale medier.

10 kommentarer

 1. Takker for mye fin, og verst av alt, jeg trur det du skriver er sannheten, en skremmende sannhet. Som «en vanlig mann» ser jeg at det kommer stadig flere med samme syn, men Aftenposten er svært beskjeden med å ta dette inn. Og så Aftenposten da, som skrive så mye om ytringsfrihet, men de har dessverre ikke plass til noen av mine innlegg heller.
  Skulle ønske dette med masker blir tatt mer opp. Viruset har jeg skjønt er fra 10 til 300 n, det blir plass til mye virus mellom hver tråd i maska, som å stanse klinkekuler med et fotballmål?

  Liker

  1. Hei og takk for fin tilbakemelding 🙂 Aftenposten har nok plass, men….. Likte din kommentar om klinkekuler i fotballmål. Har også hørt «som å fange mygg med hønsenetting» 🙂

   Liker

 2. Veldig bra skrevet, så klokt og riktig. Håper de nå våkner og skjønner hvilken elendighet de har forårsaket alle troverdige mennesker, som helt har trodd på myndighetene, de er jo blitt hjernevasket. Gudskjelov har lenge forstått at dette var en Plandemi og ville aldri ta dette eksperimentet. Takk for at det er noen drivkrafter.

  Liker

 3. Veldig bra! Vi går nå spennende tider i møte, med flere varslede rettssaker (Reiner Fuellmich, m.fl.). Stadig flere innser hvilket overgrep dette er. Det kommer til å bli et historisk oppgjør, og jeg tror det kommer fort, for demningen er i ferd med å briste!

  Liker

 4. Det du skriver er «spot on» du skriver det som mange av oss har hatt mistanke om lenge. Vi er veldig mange som er deg evig takknemlig for at du tør å eksponere det de driver med. Det er på tide å stoppe galskapen de driver med før vi er tilbake til 1930-1940årene med corona(nazi)-pass.

  Liker

 5. Har et spørsmål: Et av dine viktigste poeng her er høye dødstall for følge av vaksinasjonen. Du kommer inn på argumentet om at det er mange eldre som dør av vaksine men motargumenterer vet å vise til statistikk for alvorlige bivirkninger hvor du mener at dødsfall er inkludert. Her fremkommer deg at gjennomsnittsalderen er ganske lav. Men det du ikke har tatt med (bevisst?) er statistikken lenger ned i rapporten hvor det fremkommer at kun 16 av de døde av vaksine er under 60 år og hvorav flere av disse hadde andre alvorlige underliggende sykdommer.
  Når man dermed sammenligner dødelighet for covid for uvaksinerte med risiko for død for vaksinasjon, så er det ingen tvil om hva som er farligst. Det er definitivt covidsykdom uten vaksine. Hvordan forklarer du dette?

  Liker

  1. Hei Mats – og takk for at du kommer med denne kommentaren.

   Mine hovedpoenger er at det både er høye dødsfall og mange bivirkninger. Når jeg skriver:

   Vi får høre at det i all hovedsak er gamle og de med underliggende sykdommer som blir syke og dør av injeksjonene. Tabellen under her – side 4 i Legemiddelverkets rapport – sier noe annet (Her er antall døde med i «Alvorlige bivirkninger»)
   – så var det bivirkningene blant de unge jeg ville poengtere. Jeg skrev at antall døde er med i tallene for å vise at antall bivirkninger uten dødstall var litt lavere enn de tallene som kom fram. Men i og med at jeg nevner dødsfall i overskriften til avsnittet, ser jeg at dette ikke blir klart nok. Så takk for at jeg fikk anledning til å klargjøre dette.

   Jeg har sett at det er 16 under 60 som har dødd i følge statistikken. Men i og med at det var bivirkningene jeg her ville snakke om, presiserte jeg ikke det. Men kanskje du også skal se litt lenger ned i rapporten – der står det at 52% av de alvorlige bivirkningene førte til sykehusinnleggelser. Det vil si at 52% av 5427 – som er 2822 personer, ble innlagt på sykehus som følge av vaksineringen og derved opptok sykehussenger i kortere eller lengere tid. Det er vel også litt merkelig at vi ikke har hørt om dette når vi hver dag hører om sprengt sykehuskapasitet?

   Du skriver: Når man dermed sammenligner dødelighet for covid for uvaksinerte med risiko for død for vaksinasjon, så er det ingen tvil om hva som er farligst. Det er definitivt covidsykdom uten vaksine. Dette er en påstand jeg synes du skal dokumentere.

   Beste hilsener fra Eva

   Liker

   1. Takk for svar. Det oppklarer litt men her må man jo være rasjonell og vurdere risiko fornvaksinering mot covid. Er enig i at bivirkningstall kommuniseres lite og fokuseres lite på. Grunnen til dette er at det er ganske så ubestridt at covid er mye farligere enn vaksinering. Ja, det er bivirkninger av vaksine, og man kan dø. Men det uforståelige er hvordan uvaksinerte som regel neglisjerer helt at covid-smitte er en mye støtte risiko å ta: I Norge pr idag er det satt 10,7 mill doser vaksiner. Og ifølge legemiddelverket er det registrert 243 dødsfall knyttet til vaksine. Dette gir en risiko for å dø på 0,0022% ved å ta en vaksinesprøyte. Og disse beskytter åpenbart mot alvorlig covid-sykdom, det er enkelt å se når man ser hvordan antall innleggelser pr smittet har gått ned etter at vaksinene kom.
    Når det gjelder covid derimot, har vi totalt hatt 1381 døde pr 496 000 smittede. Det gir en sannsynlig på 0,28 % for å dø ved covidsmitte. Da tar man med både uvaksinerte og vaksinerte, så risikoen for uvaksinerte er ergo enda større. Så kan man si at det nok er flere smittede enn registrert fordi mange har hatt det uten å vite om det. Ja, det stemmer nok. Men selv om alle 5,5 mill i Norge hadde vært smittet hadde fortsatt risiko for død ved vaksinasjon vært mindre enn covid-risikoen. Langt mindre. At man ikke gjør en slik risikovurdering og forstår ut fra det at vaksinasjon er det eneste riktige, er ganske ubegripelig.

    Hei Mats.
    Jeg ser fortsatt ikke at du dokumenterer at det er høyere dødstall uten vaksine. Du lager en sannsynlighetsanalyse. Nå kommer det stadig mer forskning på bivirkninger og det er også et faktum at dødeligheten har økt – slik jeg skrev om – etter at vaksinasjonsprogrammet ble satt igang. Og i USA er det 40% økning i dødstall tredje og også fjerde kvartal 2021. Det er ikke covid som er årsaken.
    Jeg vet at covid er farlig, men jeg vet også at vaksinene er farlig, og vi er jo enige i at dette med bivirkninger underkommuniseres kraftig.
    Det som er sagt gjentatte ganger, er at yngre mennesker har meget liten sjans til å dø eller bli alvorlige syke av covid, så der er det vist at vaksinene er farligere. Om bare 16 unge har dødd, er det her et stort antall med alvorlige bivirkninger. At unge skal presses til å ta vaksinen, mener jeg er helt forkastelig.
    Jeg tror vi bare må oppsummere at vi er uenige om analysene her og slutte diskusjonen der.
    Men takk for at du svarte og er saklig:-)
    Beste hilsener fra Eva

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s