Til vår nye helseminister Ingvild Kjerkol – et åpent brev vedrørende covidvaksiner og behandling av covid.

Først vil jeg gratulere deg med jobben som helse- og omsorgsminister, og jeg håper virkelig at du vil greie å gjøre en jobb som tjener Norges befolkning!

Jeg skriver til deg for å få klarhet i hva du som helseminister mener om en del spørsmål jeg opplever det som vanskelig å få svar på – og der jeg ikke greier finne logikk og fornuft i det som blir formidlet og bestemt. Min opplevelse er at det har vært og er en meget ensidig informasjon i NRK og andre norske medier. Slik jeg ser det etter å ha lest forskningsrapporter og sett videoer i flere hundre timer – er at vi kun får høre en flik av sannheten og at det som ikke formidles til oss, er viktig kunnskap for at det norske folket skal kunne være informert nok til å ta bevisste valg. Det er mange temaer jeg kunne tatt opp, men her skal jeg kun ta opp spørsmål rundt hensikten ved fortsatt vaksinering og hvorfor covidsyke ikke får behandling med en gang de bli syke, men først når de er så alvorlig syke at de blir innlagt på sykehus.

Det første spørsmålet mitt til deg er:

Hva er hensikten med og logikken i fortsatt vaksinering slik de faktiske forholdene nå er?

På den nye regjeringens første pressekonferanse hørte vi at Camilla Stoltenberg fortelle at de fleste innlagte med covid19 nå er vaksinerte – samtidig som du oppfordret flest mulig til å la seg vaksinere. Jeg ser ikke logikken i dette.

Vi vet nå at vaksinerte smitter andre i like stor grad som uvaksinerte. Dette har vært sagt gjentatte ganger, men likevel er det størst fokus på at uvaksinerte smitter andre. Når en uvaksinert helsearbeider smittet pasienter i Bergen, ble det sagt gjentatte ganger på nyhetene. Men jeg har aldri hørt det presisert på nyhetene at vaksinerte har smittet andre – hvilket må være de fleste tilfellene av smitte etter hvert som vaksinerte både kan få symptomer og kan være asymptomatiske.

Vi vet at vaksinen mister sin virkning over noen måneder. Det har også vært sagt gjentatte ganger at dette kan skje. Nå kommer forskningen og realitetene som viser det. Tre måneder etter den andre dosen med Pfizer-vaksinen var mengden antistoffer i kroppen halvert, og sju måneder etter å ha fått andre dose av koronavaksinen til Pfizer, var kun 15 prosent av antistoffene igjen ifølge en ny svensk studie som ble offentliggjort i Dagens Medisin 1ste oktober.

Lite antistoffer viser seg i praksis om dagen ved at et stadig økende antall fullvaksinerte blir alvorlig syke og innlagt på sykehus. 19. august kunne vi lese i VG at 4 av 5 innlagte på Island var vaksinert. Avdelingsoverlege Dag Jacobsen fortalte til Dagbladet 30. september i år at de som lå på intensiven med covid nesten uten unntak var fullvaksinerte. Og i videoen jeg viser til lenger ned med Peter McCullough, dokumenteres det at 86% av alvorlig covidsyke i Israel er fullvaksinerte.

Økt antall fullvaksinerte som blir syke ble som sagt fremhevet på regjeringens første pressekonferanse, og 1ste november ble det opplyst på Dagsrevyen at tallet på innleggelser med alvorlig covidsyke pasienter øker. Men hvorfor fikk vi ikke opplyst om økningen gjelder vaksinerte eller uvaksinerte? Manglende informasjon fører til spekulasjoner. Antagelig er økingen blant vaksinerte siden det har vært trenden de siste ukene. Dette er viktig informasjon å gi til befolkningen. (Redigert 3.11: Jeg hører i Dagsrevyen i kveld at det sies at det er 61% fullvaksinerte som er alvorlig covidsyke og det er 69.46 % som er fullvaksinerte. Hva med de med en dose? De er ikke med blant fullvaksinerte – 78,03% har fått en dose.)

Vi vet også at det er stor grad av bivirkninger av vaksinene. De offisielle tallene fra det amerikanske vaksineskaderegisteret VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) per 15. oktober viser registrerte skader, dødsfall osv. for Moderna, Pfizer og Johnsen&Johnsen, og det skremmende antallet døde var 17128 – og 26199 varige skader. Dette er uhyggelig lesning når man vet at vaksiner tidligere har blitt stanset når tallet på døde har overskredet 50 – og når man kan lese at covidvaksinene har drept flere mennesker enn alle andre vaksiner som noensinne har blitt produsert ut i fra de tallene som er dokumentert i løpet av alle de årene VAERS har eksistert.

Her i Norge er det ifølge Legemiddelverket «kun» meldt om 200 døde (Det var flest dødsfall etter vaksinering med Pfizer som alene sto for 185 av de 200 dødsfallene) og 2634 alvorlige bivirkninger pr 7.9.21, mens det er flere tusen rapporter som ikke er behandlet. Min oppfatning er at det er meget betenkelig at vaksinen ikke blir stanset når man vet dette, og vi også kan lese at det var 53 personer under 40 år som enten hadde fått betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) eller betennelse i hjerteposen (perikarditt) etter vaksinering. Mennesker tilhørende den gruppen som etter all sannsynlighet ikke ville blitt alvorlig syke av covid,

For meg var det også skremmende å lese at en svensk spesialistlege som analyserte dødstallene i Europa de siste årene, fant at i aldersgruppen 15-44 har det vært stor overdødelighet etter at massevaksinasjonen begynte.

Man har hele tiden visst at man ikke vet noe om langtidsvirkningene av vaksinene fordi de er hasteutviklet. Men nå vet vi mer!

Jeg vil påstå at varige bivirkninger burde gå under kategorien langtidsvirkninger. I tillegg kommer det nå forskning som burde føre til at nytte/risiko-vurderingene bør tas på nytt.

I og med at forskningen er ny, må den nok bekreftes av andre forskere, men det som kommer fram er såpass alvorlig at det bør føre til nye risiko/nyttevurderinger umiddelbart. Jeg har sett videoer der onkologer registrerer enorm økning av ulike kreftformer og 13. oktober ble det publisert forskning fra The Wenner–Gren Institute, Stockholm University og Department of Clinical Microbiology, Virology, Umeå University som viser at spikeproteinet hindrer reparasjon av DNA og kan føre til kreft ved at proteinene BRCA1 and 53BP1 blir hindret i å fungere i cellene.

I dag (3.11) kan vi lese om at Legemiddelverket har fått mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen. Dette har for øvrig vært omtalt i flere aviser i løpet av sommeren og burde vært tatt alvorlig for lenge siden slik jeg ser det.

Altså:

 • Vaksinerte smitter andre i like stor grad som uvaksinerte
 • Mange vaksinerte blir noen måneder etter vaksinasjon like syke som de uvaksinerte fordi antistoffmengden går kraftig ned
 • Vaksinen har en meget stor andel alvorlige bivirkninger
 • Det begynner å komme forskning som viser alarmerende langtidsvirkninger som blant annet utvikling av kreft

Hva er da hensikten med og logikken i å oppfordre de som ikke er vaksinert til å vaksinere seg? Og hva er hensikten med og logikken i å bruke vaksinedose 3 når effekten av den er borte etter noen måneder, mens bivirkningene har krevd liv og gjort mange varig skadet – i tillegg til at langtidsvirkningene kan vise seg å være meget alvorlige?

200 døde etter 2 doser. De fleste som får bivirkninger, får kraftigere bivirkninger etter dose 2 enn dose 1. Etter 3 doser, blir det da over 300 døde – og etter 5-6 doser – 600? – like mange døda av vaksinene som hittil av covid i Norge – i tillegg til mange ganger så mange varig skadde.

Alt dette blir paradokser for meg som jeg gjerne vil få en forklaring på.

Er vaksinestrategien kun et resultat av at man tror det ikke finnes behandling for covid?

Da bør all nå få vite at det finnes behandlinger for covid!!!

Vi som har fulgt med på ulike nyhetskanaler har visst at blant annet Peter McCullough fra Texas, som er USAs mest publiserte kardiolog, i samarbeid med flere andre leger behandlet hundrevis av covidpasienter våren 2020, at de ikke hadde munnbindtvang og heller ikke lockdown – og meget få dødsfall i distriktet de arbeidet.

I løpet av året som har gått har McCullough gitt hundrevis av intervjuer og taler og vitnet i Parlamentet i USA.  2.oktober i år holdt han tale på den 78. årlige konferansen til amerikanske leger og kirurger AAPS (American Assosiation of Phycisians and Surgeons. https://aapsonline.org/) der over 500 leger var til stede. McCullough dokumenterer utviklingen av covid i verden, dødsrater av covid og av vaksinene, forteller om vellykkede behandlingsstrategier som har vært utført ulike steder og som vi bare kan undre oss over at «mainstream» forskere og politikere rundt om i verden generelt og Norge i spesielt ikke har fått med seg. Her er lenke til selve foredraget.

Her er alle slidene/dokumentasjonen til foredraget til McCullough som blant annet inneholder flere titalls forskningsrapporter:

Her er en pasientguide som AAPS har laget som kanskje kunne vært nyttig for mange i tilfelle de blir syke, og som burde sendes ut fra Helse- og Omsorgsdepartementet til alle landets leger.

 McCullough og hans kollegaer brukte kjente eksisterende medisiner – blant annet både Hydroxycloroquine og Ivermectin samt corticosteroider slik det kommer fram i foredraget.

7. juli 2021 kunne vi lese i Aftenposten at USA satser stort på utvikling av medisiner mot virus. 10,3 milliardene skulle gå til legemiddelfirmaet Merck for 1,7 millioner doser av det nye legemiddelet Molnupiravir. Det er estimert at hver dose vil koste rundt 6000 norske kroner.

Kan det være sånn at vi allerede har en god medisin mot covid-19 og at den finnes i hyllene på apotek over hele landet? Dette spurte også Aftenposten om 7. juli og henviser til den amerikanske legen Dr. Pierre Kory som har lang erfaring med intensiv- og traumemedisin.

Dette er to av hundrevis av leger i USA og ellers i verden som har behandlet Covid. Her er en video der 8 leger, blant annet Dr. Kory og Dr. Robert Malone som var med og utviklet teknologien som gjør det mulig med mRNA-vaksiner. Selv om klippingen er litt brå enkelte ganger, er dette også meget severdig om man vil utvide den snevre virkeligheten som serveres i norske medier:

Hvorfor hører vi ikke om dette?

I norske medier ble vi vist bilder av den forferdelige tilstanden i India for noen måneder siden og mange ble virkelig skremt. Men hvorfor fikk vi ikke vite at dødstallene sank med en gang de begynte å bruke Ivermectin? Og hvorfor får vi ikke vite at de i Japan har stoppet vaksinering og bruker Ivermectin isteden?

Er det Legemiddelverket i Norge som er den store sperren?

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, opplyser – også til Aftenposten 7. juli i år at «Vi har gått igjennom alle disse studiene og mange av disse har svakheter og det er vanskelig å trekke en sikker konklusjon. Så vi vil veldig gjerne ha en virkelig god, stor studie med placebokontroll». Han sier at han absolutt tror at Ivermectin kan komme til å bli godkjent, men at de venter på en gjennombruddsstudie.

Men hvor lange skal man vente? Til smittebølge 4 og 5 er over og det er enda flere tusener av ubehandlede skademeldinger om bivirkninger av vaksinen? Det finnes tusenvis av godt dokumenterte behandlingsprotokoller rundt om i verden. Og hva er logikken i ikke å ville bruke en godt utprøvet medisin – selv om den ikke er utprøvet på corona – når man er villige til å bruke en ikke godkjent, men eksperimentell vaksine som hittil har krevet 200 liv bare her i Norge?

Og nå når vaksinerte blir like syke som uvaksinerte, immunresponsen synker, vaksinene har stor grad av bivirkninger og rapporter og forskning om langtidsvirkninger som blant annet kreft kommer fram – hvorfor kan man da ikke begynne å tenke alternativt slik man gjør i andre land? Dette er også noe som er uforståelig for meg og som jeg gjerne vil ha forklart.

Vi vet at store undersøkelser vanligvis blir gjennomført av et legemiddelfirma eller et stort akademisk, medisinsk senter. Men ingen har finansiert en studie av den størrelsen, sier Kory, og dermed blir disse mindre randomiserte kontrollstudiene avvist av nasjonale legemiddelbyrå. «Og det er svært uheldig, for dataene som ligger til grunn her er noe av det mest imponerende man kan finne». Men kanskje det ikke er så rart? Legemiddelindustrien har tjent milliarder på vaksinene og vil tjene meget lite på medisiner som man ikke lenger har patentrettigheter på – som Ivermectin og Hydroxycloroquine.

Madsen mener at man ikke er for konservative i Norge når det gjelder nye legemidler. «Det er det samme over hele den vestlige verden. Vi må være sikre før vi godkjenner for bruk. For tenk om det skulle vise å ikke virke og fremkalle bivirkninger.»

Et nytt paradoks. Ivermectin og Hydroxycloroquine har vært brukt i flere ti-år uten store bivirkninger. Og når noen ligger for døden på sykehuset eller har fått en sykdom som kan ende med dødsfall – da blir det meningsløst å ikke prøve fordi man er redd for bivirkninger slik jeg ser det! Spesielt når tusenvis av erfaringer tilsier at alvorlig sykdom og dødsfall blir forhindret når man starter behandlingen tidlig.

Kjære helseminister, kjære Ingvild Kjerkol, vil du være snill å svare på mine spørsmål og oppklare hvorfor det jeg finner ulogisk, ufornuftig og uhensiktsmessig, er logisk, fornuftig og hensiktsmessig i det norske helsevesen og blant norske politikere.

Men hilsen Eva Fjeldstad (Hurdal 3.11.2021)

Sosionom, homeopat, ernæringsterapeut, foredragsholder og forfatter av to bøker om mat og helse: «Takk for maten?» og Takk for maten!»

Kopi sendt: Camilla Stoltenberg – FHI, Steinar Madsen – Legemiddelverket, Fredrik Solvang – Debatten i NRK, de fleste norske aviser og mange ulike grupper og personer på sosiale medier.

Svaret fra Kjerkol vil bli publisert her på min nettside.

6 kommentarer

 1. Hei Eva! Takk for at du står på og stiller viktige spørsmål, det har aldri vært viktigere enn nå! Jeg har fulgt deg, mer eller mindre, i flere år etter at jeg leste din første bok. Den var helt klart med å forandre livet mitt. Takk!

  Veldig bra tekst du har skrevet! Tror du har en liten skrivefeil øverst i overskriften, ellers meget velformulert. «coviodvaksiner»?

  Mvh, Stian Riise

  stianriise@gmail.com Tlf 92257940

  Liker

 2. Kjære Eva ❤️👏takk for brevet. Min mann og jeg har ikke vaksinert oss. Nei den driten uskyld ordbruken. Jeg er helsefagarbeider og da det kom at vi burde vaksinere oss fikk jeg helt hetta. Alt strittet imot . Følte her er det noe jeg ikke burde få i kroppen. Ja hadde jeg tatt kanskje jeg hadde vært død. Vi ble tilbudt den de stoppet 😡flere har klaget på meg fordi jeg ikke vil . Nå skal jeg skrive ut brevet og be de lese dette.

  Ha en fantastisk helg.

  Mvh Tone Østerby

  Sendt fra min iPad

  Liker

 3. Veldig bra skrevet og med viktige og godt begrunnede spørsmål! Jeg lurer på det samme selv. Takk for at du har sendt brevet til ansvarlige myndigheter. Mvh Liv

  Liker

 4. Veldig bra skrevet og hva man blir veldig overrasket over er at hvorfor har ikke alle disse politikere ikke forstått noe. Alle bivirkninger man leser om er jo forferdelig og de burde jo reagere. Man blir gal og enda verre er det at det finnes medisiner de kan hjelpe mennesker med. Legemiddelverket burde stå til ansvar for alt de forårsaker. De skal bare tjene penger og det de stopper i folk er bare forferdelig. Denne verden er blitt gal. TRIST.

  Liker

  1. Dette var veldig bra, jeg har sldri sett noe på trykk før som dette du skriver her. Jeg er 100 % enig og har forsøkt å hevde dette men kommer ikke til. Tusen takk!
   Bra at du nevner Molnupiravir for det er tilsvarende Favipiravir (FabiFlu) som vi allerede har liggende i vårt medisinskap i tilfelle vi trenger det!

   Liker

Legg igjen en kommentar til Astrid Strøhm Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s